flaga rp

Rekrutacja 2018

REKRUTACJA 2018

 

1.Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

 

2. Elektroniczny system naboru do klas pierwszych w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim

        http://malopolska.edu.com.pl

 

3. REGULAMIN REKRUTACJI

 

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (dla kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzających wolę podjęcia nauki w I LO)

 

5. PODRĘCZNIKI

 

6. OFERTA EDUKACYJNA I LO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drogi Absolwencie gimnazjum !

Oferta naszej szkoły sprzyja Twojemu uczeniu się, ułatwia dokonanie wyboru i wychodzi naprzeciw potrzebom tych, którzy poszukują pasji. Dzieje się to za sprawą różnorodnej oferty edukacyjnej wzbogaconej międzyoddziałowym wyborem rozszerzenia uzupełniającego, o którym zdecydujesz wedle własnych potrzeb i poszukiwań. Pomimo przypisania do określonego oddziału w trakcie pobytu w naszej szkole określasz swoją indywidualną ścieżkę kształcenia i w ten sposób wypracowujesz w sobie odpowiedzialność za uczenie się, które staje się przyjemnością rozwijając pasje i zainteresowania. Proponujemy Ci - w zależności od tego, co lubisz, czym się interesujesz i kim chciałbyś zostać, następujące klasy (z uwzględnieniem rozszerzeń przedmiotowych, przedmiotów dodatkowych oraz całkowitej liczby godzin w cyklu ):

 

KLASA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
PRZEDMIOT DODATKOWY (KL II i III)
- DO WYBORU
(6 godz. w cyklu)
POL_HIS

J. POLSKI - 22 godz.
HISTORIA - 11 godz.

MATEMATYKA STOSOWANA
BIOLOGIA MEDYCZNA
CHEMIA DOŚWIADCZALNA
FIZYKA DOŚWIADCZALNA
GEOGRAFIA STATYSTYCZNA
HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
HISTORIA SZTUKI
LITERATURA I JEJ STYLE
KONWERSATORIA JĘZYKOWE :
j. angielski
j. niemiecki
j. francuski
j.włoski
j. hiszpański
j. łaciński
 
MAT_FIZ

MATEMATYKA - 20 godz.
FIZYKA - 10 godz.
BIOL_CHEM

BIOLOGIA - 12 godz.
CHEMIA - 10 godz.
MAT_GEO

MATEMATYKA - 20 godz.
GEOGRAFIA - 10 godz.
MAT_ANG

MATEMATYKA - 19 godz.
J. ANGIELSKI - 15 godz.
HIS_WOS

HISTORIA - 13 godz.
WOS - 9 godz.
MAT_INF

MATEMATYKA - 19 godz.
INFORMATYKA - 7 godz.

 

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku:

 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata ,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie

- OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczajšcy objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu